De geschiedenis van KOBArT

2015

De eerste stappen

2015 KOBArT (Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen regio Turnhout) werd eind 2015 boven de doopvont gehouden. Het is een nieuwe VZW die scholen groepeert met een rijke ontstaansgeschiedenis. Sommige scholen zijn ontstaan vanuit een kloosterorde (Franciscanessen, Annonciaden, Zusters van Huldenberg..), anderen vanuit een parochie, dekenaat, .. of vanuit een groep geëngageerde personen. De meeste van deze scholen hebben ook een link met de Antwerpse diocees (het bisdom) en wilden zich binnen de regio Turnhout groeperen.

Elk van deze scholen vindt het belangrijk dat hun eigenheid, hun dynamiek en hun cultuur behouden blijft.

KOBArT vindt het daarenboven ook belangrijk dat het katholiek onderwijs in de regio Turnhout vanuit een gemeenschappelijke visie haar doelstellingen nastreeft en dit met wederzijds respect voor de eigenheid van de verschillende inrichtende machten en scholen.

Eind 2017

Onderzoek

Eind 2017 Eind 2017 hebben bijna 1500 personen de tijd genomen om een enquête in te vullen waarbij KOBArT wilde nagaan wat mensen op relationeel vlak verwachten van een school. Wat maakt een school uniek? Wat geeft haar het label 'excellent'?

De resultaten zijn duidelijk.

De volgende vier pijlers prijken bovenaan op de prioriteitenlijst van alle respondenten: betrokkenheid, acceptatie, groei en 'samenen'. Een school die inzet op deze vier pijlers en deze daadwerkelijk in het alledaags gebeuren kan implementeren, is een school die inzet op krachtig en innovatief onderwijs.

Deze vier pijlers gelden niet alleen voor leerlingen (en hun ouders) maar ook voor al wie werkzaam is binnen onze scholen. Leraar, coördinator, secretariaatsmedewerker, poetspersoneel, .. allen moeten zich goed voelen. Concreet wil dit zeggen: je wordt au-serieux genomen (betrokkenheid), je mag zijn wie je bent (acceptatie), je kan verder professionaliseren (groei) en dit samen met alle collega's van de school (samenen).

Vanaf 1 januari 2018

Vier pijlers

Vanaf 1 januari 2018 De KOBArT-scholen zullen hun toekomstig beleid baseren op bovenstaande pijlers.

Waarvoor staan deze vier pijlers?

Betrokkenheid
: School maken doet de directeur en zijn personeelsteam niet alleen. Ze nemen ook de leerling/ouder/leraar/.. graag mee in hun verhaal. Ze luisteren naar hen, betrekken hen en laten hen meeschrijven aan het verhaal van de klas, de school, het team, kortom KOBArT.

Acceptatie
: Een omgeving voelt warm en veilig aan als je er mag zijn wie je bent. Zo'n omgeving willen de scholen ook zijn: een plaats waar je in het samenzijn toch ook jezelf kan zijn.

Groei
: Een school moet een meerwaarde bieden. Je moet er iets leren! Je komt terecht in een krachtige omgeving waar je vele groeikansen krijgt, waar je professionaliseert en vleugels krijgt. Groei betekent de beste persoon worden die in jou zit en daar helpt de school jou graag bij. Een goede school is een school die coacht en begeleidt. De beter school biedt iedereen kansen en uitdagingen en helpt als het wat moeilijker gaat.

Samenen
: In een school leven we samen. We maken deel uit van een groep, een gemeenschap en laten je ervaren dat samen zoveel fijner is dan alleen.

7 februari 2018

Iedereen telt!

7 februari 2018 Bij het KOBArT-logo symboliseert het puzzelstuk 'Iedereen telt' de vier waarden die we de komende jaren samen met alle ouders, leerlingen, personeelsleden en bestuurders willen realiseren.
Dit puzzelstuk verwijst naar de vier pijlers waarop het gebaseerd is.

Toekomst

Hoe verder ...

Toekomst KOBArT heeft vanuit de jarenlange respectvolle samenwerking binnen de scholengemeenschappen (Scholengemeenschap Turnhout en Scholengemeenschap Arendonk-Beerse-Turnhout, Scholengemeenschap de Ark, Scholengemeenschap Caleidoscoop, scholengmeenschap Pieter Frans) met de betrokken directies al heel wat wederzijds vertrouwen opgebouwd wat belangrijk is om verder te groeien tot een goede bestuurlijke samenwerking.

De opgedane ervaringen en openheid kunnen helpen om ook met andere katholieke scholen binnen de regio tot een constructieve, open en bestuurlijke samenwerking te komen.

Samenwerking biedt veel meer kansen dan verdeeldheid, zeker binnen hetzelfde onderwijsnet en dezelfde regio.

Dit standpunt wordt gedeeld door alle directies van de KOBArT-scholen die hier loyaal aan willen meewerken.

Vandaar dat we de andere katholieke scholen de hand willen reiken om na te gaan of er bestuurlijk kan samengewerkt worden en aldus een gezamenlijk verhaal kan geschreven worden voor onze regio.